17 July 2024

Sociale huurwoningen voor eigen inwoners

Sociale huurwoningen voor eigen inwoners

De VVD-fractie in de gemeenteraad Haarlemmermeer heeft schriftelijke vragen gesteld over de toewijzing van sociale huurwoningen in de gemeente.

Er zijn signalen dat vrijkomende sociale huurwoningen vrijwel allemaal worden toegewezen aan inwoners van buiten Haarlemmermeer, met name uit Amsterdam.

Inwoners maken zich zorgen over de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen kleine kernen, omdat jongeren en kleine gezinnen uit de eigen kern geen kans hebben op een woning.

De VVD vraagt het college of de afspraak wordt nageleefd dat 25% van de vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang wordt toegewezen aan eigen inwoners.